09119051741
info@Mirkakhodro.ir
خلاصه:

شرکت میرکا خودرو جهت تکریم مشتریان , اقدام به تهییه فیلمهای آموزشی جهت تعویض قطعات نموده است که مشتریان با مشاهده این ویديو های آمورشی .....

شرکت میرکا خودرو جهت تکریم مشتریان , اقدام به تهییه فیلمهای آموزشی جهت تعویض قطعات نموده است که مشتریان با مشاهده این ویديو های آمورشی خود قادر خواهند بود نسبت به تعویض انها اقدام نمایند
 

  • تعویض دریچه های هوا
  • تعویض پنل بخاری و زیر سیگاری
  • تعویض زه های دور خودرو
  • نصب بزل کنسول و زیر آرنجی

خدمات مرتبط